Stadgar för Björkö Brandförsvars Förening /BBF/

§ 1 Föreningens firma
Föreningen är Björkö Brandförsvars Förening, ideell förening.

§ 2 Föreningens mål
Föreningens mål är att främja medlemmarnas ideella intresse genom att:
• Anskaffa, förvalta lokal, utrustning för och tillhandahålla brandskydd till
medlemmarna samt invånarna på Björkö.
• Verka för att ett frivilligt brandförsvar upprätthålls i samarbete med Norrtälje
Kommuns räddningstjänst.
• Föreningen ska dessutom verka för att Brandförsvarslokalen kan nyttjas efter
de behov som kan finnas eller uppstå på Björkö.

§ 3 Ort och säte
Föreningens styrelse har sitt säte på Björkö, Björkö-Arholma Församling, Norrtälje Kommun.

§ 4 Medlemsinsatser
Upphör att gälla fr.o.m. 2011-04-09.

§ 5 Inträde i föreningen
Som medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person. Medlemmen skall betala den årsavgift som årsmötet beslutar.

§ 6 Föreningens styrelse och revisorer
Föreningens styrelse skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter och minst en suppleant. Ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet och mandattiden för ordinarie ledamot är 2 år och suppleant 1 år. Val sker så att två ordinarie ledamöter väljs udda år och en ledamot jämnt år. Föreningens böcker och räkenskaper skall granskas av en revisor. Revisorn och revisorssuppleanten utses på ordinarie årsmöte. De väljs för tiden fram till nästkommande årsmöte.

§ 7 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 8 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast under andra kvartalet efter verksamhetsårets slut. Kallelse till årsmöte sker per brev till medlemmar samt anslag på anslagstavlor i området två veckor före årsmötet.

§ 9 Tecknande av föreningen
Föreningen tecknas av styrelsen samt två ordinarie ledamöter enligt konstituerande protokoll, var för sig.

§ 10 Revision
Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast en månad före årsmötet.

§ 11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte äger rum under 2:a kvartalet efter verksamhetsårets slut. Kallelse skall innehålla uppgift om mötesdag, tidpunkt samt plats för mötet och innehålla förslag till dagordning där följande punkter skall ingå:
• Öppnande av årsmöte
• Mötets behöriga utlysande
• Fastställande av dagordning
• Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
• Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
• Fastställande av röstlängd
• Genomgång av föregående års protokoll
• Föredrag av styrelsens verksamhetsberättelse
• Föredrag av revisionsberättelse
• Beslut om godkännande av resultat- och balansräkning
• Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
• Beslut om ansvarsfrihet.
• Fastställande av årsavgift
• Behandling av motioner
• Ersättning till styrelsen.
• Val av ordförande
• Val av övriga styrelseledamöter och suppleant
• Val av revisor och revisorsuppleant
• Tillsättning av valberedning
• Övriga frågor
• Mötets avslutande

§ 12 Motioner
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på årsmötet skall anmäla detta en månad före mötet. Anmälan skall ske skriftligen till styrelsen, som skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna, tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 13 Återbetalning, avgift /insats
Medlem som sagt upp sig har ej rätt att få tillbaka sin insats. Medlem som inte erlagt årsavgift två år i rad utesluts ur föreningen.

§ 14 Medlems rösträtt
Rösträtt utövas personligen eller genom fullmakt, max 5 stycken fullmakter per medlem. Varje medlem äger en röst oavsett antalet anslutningsavgifter.

§ 15 Fördelning av tillgångar
Vid föreningens upplösning skall eventuella skulder regleras till bank m.m. Vad som därefter återstår delas lika mellan medlemmarna.

§ 16 Ändring av stadgar
För ändringar av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte.

---------------------------------------------------------------
Följande stadgar är reviderade och antagna vid årsmöte:

14 juni 2003
§ 4 Medlemsinsatser
§ 8 Årsmöte

19 juni 2004
Föreningsstämma ersätts av årsmöte
§ 5 Inträde i föreningen
§ 6 Föreningens styrelse och revisor
§ 9 Tecknande av föreningen
§ 11 Ordinarei föreningsstämma och
§ 15 (som stryks från stadgarna)

2 april 2005
§ 4 Medlemsinsatser
§ 5 Inträde i föreningen
§ 8 Årsmöte
§ 10 Revision
§ 14 Medlems rösträtt

25 april 2009
§ 4 Medlemsinsatser
§ 6 Föreningens styrelse och revisorer

9 april 2011
§ 4 Medlemsinsatser

§ 14 Medlems rösträtt

14 april 2018
§ 6 Föreningens styrelse

§ 9 Tecknande av föreningen